O Društvu

Udruženje „Društvo psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine“ (skraćenica: DPFBiH) je strukovna organizacija psihologa koja djeluje na području Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima, čija je djelatnost usmjerena na razvijanje i primjenu psihologije kao nauke i prakse.

DPFBiH baštini tradiciju Društva psihologa Bosne i Hercegovine koje je osnovano davne 1964. godine. Službeni naziv udruženja glasi: Društvo psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Skraćeni naziv udruženja je DPFBIH. Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: „Association of psychologists in Federation of Bosnia and Herzegovina“.

Sjedište Udruženja je u Sarajevu, a područje djelovanja je na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Podružnice DPFBiH

Osnovni organizacioni oblik djelovanja DPFBiH je Podružnica DPFBiH (u daljem tekstu Podružnica). Podružnica se formira na teritorijalnom principu, za područje određene regije. Podružnica može imati svojstvo pravnog lica. Osnivači Podružnice su Društvo psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine i psiholozi sa područja koje pokriva Podružnica.

DPFBiH ima sljedeće Podružnice:

 • Sarajevo; za područje Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona
 • Tuzla; za područje Kanton Tuzla i Posavskog kantona
 • Hercegovina; sa sjedištem u Mostaru za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona i Hercegbosanskog kantona
 • Srednjobosanska podružnica; sa sjedištem u Vitezu
 • Zenica; za područje Zeničko-dobojskog kantona

FB page Podružnice Sarajevo pogledajte ovdje.

Svaka Podružnica ima slijedeće upravne organe:

 • Skupština koju sačinjavaju članovi DPFBiH sa područja Podružnice.
 • Izvršni odbor

Etički kodeks DPFBiH

Društvo psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine prihvaća ovaj Etički kodeks kao model strukovnog ponašanja koji usmjerava psihologe ka ostvarenju najviših humanih ideala psihologije.

Etički se kodeks sastoji od Preambule, Temeljnih načela i od specifičnih Etičkih standarda. Ovi su standardi pisani dovoljno općenito da se mogu primjenjivati u različitim situacijama i za različite profesionalne uloge. Ovdje postavljeni standardi nisu ni u kojem slučaju konačni i ovaj je Kodeks podložan promjenama u skladu s potrebama promjenjivih društvenih uvjeta.

Članstvo u Društvu psihologa Federacije Bosne i Hercegovine (DPFBiH) obavezuje članove da neprekidno razvijaju vlastitu svijest o etičkim pitanjima, te da se pridržavaju ovog Kodeksa.

Ovaj kodeks je podložan stalnim provjerama i eventualnim preinakama od strane Odbora za etička pitanja DPFBiH.

  Statut DPFBiH

  Statut udruženja “Društvo Psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine” je donesen na sjednici Skupštine udruženja održanoj u Sarajevu 13. 07. 2015. godine.

  Statutom je uređen naziv i sjedište udruženja, ciljevi i djelatnost udruženja, zastupanje i predstavljanje udruženja, organizacija i organi udruženja, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, način glasanja i usvajanja odluka, funkciju lica ovlaštenog da saziva skupštinu, oblik i sadržaj pečata udruženja, sticanje i raspolaganje imovinom, način donošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu, uvjete i način učlanjenja, prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornost članova udruženja, rad komisija i sekcija, naučno – istraživačka i druga privredna djelatnost, uvjete i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada udruženja, te pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada udruženja.

  Sekcije DPFBiH

  Sekcije su akcioni oblik interesnog okupljanja psihologa određene specijalnosti. Odluku o formiranju i nazivu Sekcije donosi Upravni odbor na zahtjev članova DPFBiH. Radom sekcije rukovodi Vijeće sekcije.

  Trenutno u okviru DPFBiH su aktivne dvije Sekcije:

  • Sekcija za kliničku psihologiju;
  • Sekcija za školsku psihologiju.

  U toku su aktivnosti za obnavljanje rada Sekcije za organizacijsku psihologiju.

  Tijela DPFBiH

  Skupština DPFBiH

  Skupština DPFBiH je najviši organ u DPFBiH a sačinjava ga do 47 delegata, i to:

  • Delegati iz Podružnica izabrani na period od četiri godine (33 delegata),
  • Predsjednik i potpredsjednik DPFBiH,
  • Trenutni članovi Upravnog odbora (7) i,
  • Odbora za etička pitanja (5).

  Skupština DPFBiH ima slijedeće domene djelovanja:

  • Donosi statut, izmjene i dopune statuta i druge akte određene Statutom;
  • Daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja Udruženja;
  • Bira i opoziva članove organa udruženja, imenuje i opoziva lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje udruženja;
  • Usvaja izvještaje koja je pripremilo lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje, kao i izvještaje svih organa udruženja;
  • Odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama udruženja;
  • Odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

  Izborna Skupština se održava svake četiri godine, radi izbora organa DPFBiH, ukoliko Skupština ne odredi drugačije. Redovna Skupština se održava jednom godišnje. Vanredna Skupština održava se po potrebi. Skupština može imenovati posebne komisije prema potrebi rada.

  Odbor za etička pitanja DPFBiH

  Odbor za etička pitanja čine: predsjednik odbora i četiri člana, a zadatak mu je da radi prema Etičkom kodeksu psihologa koji usvaja Skupština DPFBiH.

  Predsjednika i članove Odbora za etička pitanja bira Skupština na prijedlog regionalnih Podružnica. Mandat Odbor za etička pitanja traje četiri godine, ukoliko Skupština DPFBIH ne odredi drugačije.

  Odbor za etička pitanja svoj rad i nadležnosti reguliše Poslovnikom o radu koji treba usaglasiti sa Upravnim odborom i Etičkim kodeksom DPFBiH.

  Aktuelni saziv Odbora za etička pitanje čine:

  • Maja Pandža, predsjednica Odbora (Mostar)
  • Mersad Bukva (Sarajevo)
  • Senka Čimpo (Sarajevo)
  • Almedina Demir (Kakanj)
  • Emina Zoletić (Tuzla)

  Predsjednik DPFBiH

  Predsjednika i potpredsjednika DPFBiH bira Skupština tajnim glasanjem nadpolovičnom večinom u trajanju mandata na četiri godine, uz mogučnost obnove mandata. Prijedloge za predsjednika DPFBiH dostavljaju Skupštine Podružnica, i to da Podružnica može predložiti kandidata iz druge Podružnice.

  Kandidat za predsjednika koji je osvoji najviše glasova, i to najmanje nadpolovičnu večinu prisutnih delegata Skupštine, imenuje za predsjednika DPFBiH, dok drugoplasirani kandidat se imenuje za potpredsjednika DPFBiH.

  Predsjednik DPFBiH obavlja sljedeće poslove:

  • Zastupa i predstavlja DPFBiH,
  • Saziva i predsjedava Skupštinom,
  • Vrši nadzor sprovođenja odluka Skupštine,
  • Vrši nadzor rada organa DPFBiH,
  • Brine se o zakonitosti rada DPFBiH u cjelosti,
  • Ukoliko utvrdi da neki od organa ili orgnizacionih dijelova DPFBiH ne izvršava svoje nadležnosti u skladu sa Statutom i Zakonom saziva vanrednu Skupštinu DPFBiH,
  • Tumači Statut i daje mišljenje o postupcima u slučaju nedoumica u primjeni Statuta uz predhodnu usaglašavanje sa Odborom za etička pitanja.

  Predsjednik Društva psihologa Federacije Bosne i Hercegovine je Mitra Mirković-Hajdukov.

  Potpredsjendik DPFBiH mijenja predsjednika kada je isti onemogućen da obavlja svoju dužnost.

  Potpredsjednik Društva psihologa u FBiH je Dženana Husremović.

  Upravni odbor DPFBiH

  Upravni odbor Društva psihologa Federacije Bosne i Hercegovine čini 8 članova. Predsjednici Podružnica su obavezni članovi UO DPFBiH a preostali članovi se biraju na Skupštini DPFBiH.

  • Diana Riđić, predsjednica UO
  • Katarina Mišetić, zamjenica predsjednice UO
  • Đana Lončarica (Sarajevo)
  • Elvis Vardo (Tuzla)
  • Tea Vučina (Mostar)
  • Klemetina Nuk Vuković (Vitez)
  • Mirela Poprženović (Bihać)
  • Sedin Habibović (Zenica)
  e

  Ostala tijela DPFBiH

  Naučno-istraživački centar

  Centar za edukacije

  Centar za izdavaštvo